חבר מביא חבר - פתרונות - גיוס עובדים

חבר מביא חבר

כל אחד מכיר איזה בן דוד, אח, אחות, אחיינית, חבר או מכר, שמחפשים עבודה. שלחו את פרטיכם ופרטיהם בטופס מטה, ואולי גם אתם תזכו בשובר קניות שווה במיוחד.

אז למה לא לעשות קצת כסף מהצד?!

מלאו את הפרטים הבאים:

תקנון מבצע "חבר מביא חבר"

כללי
חברת א.ס.א. שירותי השמה ואינטרנט (להלן: “החברה ו/או פתרונות”), הינה חברת השמת עובדים, מודיעה בזאת על מבצע “חבר מביא חבר” כמפורט בתקנון זה (להלן: “המבצע”). האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.
 
הגדרות
בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירוש שרשום בצידם:
 
“מתמודד” – כל אדם המעוניין להגיש מועמדותו של חבר למשרה;
“חבר” – חבר של המתמודד שהוא מעוניין לשלוח את קורות חייו/פרטיו למועמדות למשרה (אחת או יותר) במהלך תקופת המבצע.
“פרטי החבר” – פרטי ההתקשרות עם החבר, כפי שיש למלאם בטופס ההרשמה של האתר ו/או קורת חיים של החבר.
“האתר” – אתר “פתרונות” בכתובת https://www.pitronot-hr.co.il.
“דוא”ל” – כתובת דואר אלקטרוני office@esa-hasamot.co.il.
“ספק הפרס” – חברת ביי-מי טכנולוגיות בע”מ ח.פ. 514480276, באמצעות אתר הבית “buyme.co.il”.
“תקופת המבצע” – מה – 1/3/2018 ועד הודעה חדשה.
 
תנאי השתתפות במבצע
כל מתמודד מאשר כי בטרם משלוח פרטי החבר לחברה, קיבל את הסכמת החבר להגשת מועמדותו למשרה ולהכללתו במאגר המועמדים של החברה, המשמש בין היתר למשלוח חומרים פרסומיים ופניות בדיוור ישיר.
מתמודד המעוניין להשתתף במבצע ישלח במהלך תקופת המבצע קורות חיים של חבר לכתובת דוא”ל ו/או ימלא את פרטי החבר בטופס הרשמה באתר, לאותה משרה אליה החבר מעוניין להגיש מועמדות.
ככל שפרטי המועמד של החבר אינם מופיעים במועד קליטתם במאגר המועמדים של החברה – יוגדר המתמודד כ”משתתף” במבצע. למען הסר ספק, אין בקליטת קורות החיים של החבר ו/או במשלוח אישור כאמור כדי לחייב את החברה לגייס חבר כלשהוא למשרה כלשהיא.
ניתן לשלוח פרטי חבר ליותר ממשרה אחת. כמו כן, ניתן לשלוח פרטי מספר חברים לאותה משרה. משתתף יהיה זכאי לפרס בגין כל חבר שנקלט לעבודה באמצעות החברה, בהתאם לתקנון זה.
 
תנאים לקבלת הפרס
משתתף אשר שלח פרטי חבר, והחבר נקלט למשרה אליה הוגשה מועמדותו, וסיים 3 חודשי עבודה מלאים, יהיה זכאי לקבל את הפרס.
קבלת הפרס תיעשה באמצעות אפליקציית “ביי מי”.
 
שונות
החברה רשאית לשנות בכל עת את הפרס ו/או תקופת המבצע ו/או את תנאי המבצע ו/או לבטל את המבצע כולו לפי שיקול דעתה. קורות החיים המחייבים הם אלה שנקלטו בהצלחה בחברה בתקופת המבצע.
החברה אינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למתמודד ו/או משתתף ו/או משתתף זכאי ו/או לצד שלישי כלשהו (לרבות החבר) אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות במבצע, ו/או בגין הזכייה בפרס. החברה אינה נותנת כל מצג או התחייבות בקשר עם הפרס, והאחריות הבלעדית לפרס, לרבות טיבו, איכותו, אפשרות השימוש בו ולכל דבר הקשור בו הינה של ספק הפרס, והמתמודד ו/או המשתתף ו/או המשתתף הזכאי מוותר על כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפרס.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות התקנון; מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.
 
שווי השובר:
שווי השובר ייגזר מהתפקיד ומהלקוח שאליו יתקבל המועמד ובכל מקרה ישולם רק במידה והמועמד יסיים 3 חודשי עבודה.
 
שלח קו"ח